سیستم سفارش و ساخت

تمامی مقاطع درخواستی طبق خواسته و سفارش مشتری در مجتمع تولیدی صنعتی اروم الیاژ قابل تولید و عرضه میباشد.